Olemme kainuulainen perinteitä kunnioittava maarakennusalan yritys.
 Kalle Heikkinen aloitti yritystoiminnan jo vuonna 1971 urakoitsijana. 
Jan-Markus Tolosen tultua mukaan yritystoimintaan vuonna 1995 yhtiömuoto ja yritysnimi vaihdettiin Maarakennus JanKone Ky:ksi. Joulukuu 2014 alusta alkaen yhtiömuoto muutettiin Oy:ksi. Henkilöstön vahvuus kesäkauden aikana on 8-10 henkilöä.


Yhteystiedot
Referenssit
KalustoPal­ve­lui­him­me kuu­luu mm.

- Oma­ko­ti­ta­lo­jen ja mui­den ra­ken­nus­ten poh­jan­kai­vu­työt

● Nyt myös kokonaishinnalla avaimet käteen periaatteella tai yksikköhinnoilla tapauskohtaisesti
● So­pi­van ko­koi­sel­la ka­lus­tol­la kai­vu­työt käy näp­pä­rästi
● Toi­mi­tam­me kaik­ki maa­-ai­nek­set mi­tä työ­maal­la tar­vi­taan juu­ri oikeaan paik­kaan ja oikeaan aikaan.
● Kaut­tam­me saa­ta­vil­la myös poh­jan­ra­ken­nus­vai­hees­sa tar­vit­ta­vat  put­ki- ja eris­te­tar­vik­keet
● Opas­tam­me ra­ken­ta­jia oma­toi­mi­seen il­ta­työs­ken­te­lyyn työ­maalla
● Tuom­me tar­vit­taes­sa työ­maal­le omat maan­tii­vis­ti­met, la­ser-­mit­ta­lait­teet se­kä mui­ta tar­vit­ta­via työ­vä­li­nei­tä​
● Vesijohdon ja viemärin liitostyöt omana työnä

- Pi­ha- ja tiealueiden poh­jauk­set Kuvat
● Ko­ko­nai­su­ra­kal­la tai yk­sik­kö­hin­noilla
● Laa­jal­la ka­lus­to­ko­ko­nai­suu­del­la pys­tym­me suo­rit­ta­maan isom­mat ja pie­nem­mät­kin poh­jaus­työt.
● Pin­ta­kui­va­tus-­jär­jes­tel­mien asen­nuk­set kai­vu­työn yh­tey­des­sä.
● Toi­mi­tam­me tar­vit­taes­sa koh­de­koh­tai­set sa­de­ve­si­kai­vot taa­tak­sem­me kai­vo­jen so­pi­vuu­den työ­koh­tee­seen se­kä asen­nam­me put­kien tu­lo- ja läh­töyh­teet työ­maal­la jot­ta kor­keu­det ja suun­nat ovat oikeas­sa koh­dassa
● Asia­kas voi osal­lis­tua myös it­se poh­jaus­työ­hön put­ki- ja rou­tae­ris­te­tar­vik­kei­den asen­nus­töis­sä se­kä maan­tii­vis­tyk­sessä
● Pi­ha­-a­lueiden laa­toi­tus­työt muun työn yh­tey­dessä
​- Ra­ken­nus­ten pe­rus­tus­ten salaojitus ja kui­vaus  Ku­vat
​● Kel­la­ri­ti­lo­jen kos­teu­se­ris­tys pa­to­le­vyl­lä ja/tai bi­tu­mi-­ker­millä
● Sa­lao­ji­tuk­set pe­rus­tus­ten ala­pin­nan ala­puo­lelle
● Mah­dol­li­sen pump­paa­mon ra­ken­ta­mi­nen sa­lao­ja­ve­sil­le mi­kä­li pur­ku­kor­keus ei rii­tä va­paa­viet­toi­sena
● Eri­kois­ka­lus­to maa­-ai­nes­ten toi­mi­tuk­seen jo­pa 1m kul­kuaukos­ta ko­neel­li­sesti
● Be­to­ni­ra­ken­tei­siin ja kai­voi­hin lä­pi­vien­nit ti­mant­ti­po­raus­lait­teilla
● KVV-työn­johto
​- Kuor­ma­-au­to­pal­ve­lut ja maa­-ai­nes­toi­mi­tuk­set

● Yli­mää­räi­sen kai­vu­maan pois­vienti
● Hie­kat, so­rat, murs­keet, se­pe­lit ja ruo­ka­multa
● 2 so­ra­-au­toa
● Kuor­man pur­ka­mi­nen "ma­tok­si" 

● so­ra­ka­set­ti­kär­ry
● Toi­mi­tam­me myös pie­net maa­-ai­nes­mää­rät

● Ve­si­säi­liö 15m3, ka­tu­jen ja pi­ha­-a­lueiden pai­ne­pe­sut, myös let­ku­pe­sut
● Omien ko­nei­den siir­rot ja kul­je­tuk­set​

- Ti­mant­ti­- ja kallionrikotustyöt

● Timantti­laik­ka­leik­ku­ril­la suo­ri­tet­ta­vat kal­lion- ja be­to­nin­leik­kauk­set

● Piik­kaus kä­si­piik­ki­ko­neella

​● Rei­kien po­raa­mi­nen be­to­niin kä­si­ko­neella
● Kallion rikotus kaivinkoneen hydraulisella iskuvasaralla
- Pur­ku­työt​
● Kai­vin­ko­neen kou­ra­va­rus­tuk­sel­la teh­tä­viä pur­ku­töi­tä.
● Toi­mi­tam­me jät­teet asiak­kaan toi­vei­den mu­kaan la­ji­tel­tu­na tai la­jit­te­le­mat­to­ma­na jä­te­lai­tok­seen

Suo­ri­tam­me yl­lä­mai­nit­tu­ja töi­tä yk­sik­kö­hin­noil­la se­kä ko­ko­nai­su­ra­kal­la  "avai­met­kä­teen" pe­riaat­teel­la alus­ta lop­puun!


Al­la isoim­pia re­fe­rens­si­koh­tei­ta vii­me vuo­silta

Pientalo kohteita Kajaanissa

2022
​        - Huuhkajanvaara, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus, routaeristys
          ja sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Lehtikangas, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys,
          routaeristys sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Lehtikangas 2, 
Omakotitalon salaojitus,
​          routaeristys sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        Hetteenmäki, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus, routaeristys
          ja sadevesijärjestelmän rakentaminen.

2021
​        - Kuluntalahti, Uuden omakotitalon maarakennustyöt
        - Koutaniemi, Uuden omakotitalon maarakennustyöt
        - Koutaniemi, 3kpl Vesijohdon ja paineviemärin/pumppaamon asennus
        - Takkaranta, 2kpl Uusien omakotitalojen maarakennustyöt
        - Purola, Uuden omakotitalon maarakennustyöt
        - Kuninkaanniemi, Uuden omakotitalon maarakennustyöt, vesijohdon ja                  paineviemärin/pumppaamon rakentaminen
        - Kuninkaanniemi, Vanhan omakotitalon purkaminen
        - Nakertaja, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                      sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
        - Kajaani keskusta, Rinne omakotitalon salaojitus, kellaritilojen                                kosteuseristys, routaeristys sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Lohenpyrstö, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                  sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
        - Komiaho, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys, routaeristys            sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Laajakangas, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                  sadevesijärjestelmän rakentaminen

2020
        - Kangasmaasto 1, Uusi omakotitalon pohja
        - Kangasmaasto 2, Uusi omakotitalon pohja
        - Kangasmaasto 3, Uusi omakotitalon pohja
        - Purola 1, Uusi omakotitalon pohja
​        - Purola 2, Uusi omakotitalon pohja
        - Purola, OKT sadevesijärjestelmän rakentaminen
        - Lehtikangas, Paritalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys ja routaeristys
        - Puistola, Paritalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys ja routaeristys
        - Katiska, Varaston pohjanrakennustyöt
        - Pärsänsuo, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                      sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Sienirinne, kahden omakotitalon salaojitus, sadevesijärjestelmän                            rakentaminen ja routaeristys. 
        - Myötärinne, OKT salaojitus, routaeristys ja sadevesijärjestelmä
        - Nakertaja, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                      sadevesjärjestelmän rakentaminen.

2019
​        - Variskangas 1, OKT kellaritilojen kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys
        - Variskangas 2, OKT sokkelin kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys sekä
          pihan muotoilu
        - Variskangas 3, OKT sokkelin kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys sekä
          pihan muotoilu
        - Kangasmaasto, Uuden omakotitalon pohjankaivu ja täyttö.
        - Purola, Autotallin pohjankaivu ja täyttö, Piha-alueen pohjaus
​        - Joutenlampi, Jätevesijärjestelmän uusiminen, Maasuodattamo
        - Nakertaja, Uuden omakotitalon pohjankaivu ja täyttö
        - Paltaniemi, Uuden omakotitalon pohjankaivu ja täyttö
        - Kangasmaasto,​ OKT liittäminen kunnallisviemäriin
2018
​        - Puistola, OKT salaojitus ja routaeristys sekä pintojen muotoilu
​        - Variskangas, OKT kellaritilojen kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys
        - Ristijärvi, OKT ympärystän kaivu ja muotoilu, salaojitus ja
          routaeristys sekä paljon muuta
        - ​Nakertaja, Palaneen talon purkutyö
        - Sotkamo, Vanhan mökin purku ja uuden pohjan rakennus
        - ​Lehtikangas, OKT Salaojitus ja routaeristys
        - Purola, Pihan pohjaus
​        - Purola, OKT kellaritilojen kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys sekä
          piha-alueiden pohjaus

2017
​        - Puistola, Omakotitalon ja autotallin pohjan- ja pihanrakennus. Uudiskohde
​        - Purola 1, Omakotitalon salaojitus ja kellaritilojen ulkopuolinen                                  kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
        - Paltaniemi 1, Omakotitalon salaojitus ja sokkelin ulkopuolinen                                kosteuseristys, pihatien pohjaus
        - Paltaniemi 2, Omakotitalon piha-alueen pohjaus
        - Kuurna, Omakotitalon salaojitus ja sokkelin ulkopuolinen                                        kosteuseristys, pihatien pohjaus 
​        - Kätönlahti​, Omakotitalon piha-alueen pohjaus

2016
​- Kuurna 1, Omakotitalon salaojitus ja kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen, pihatien pohjaus. Rinnetontti. Kuvat
- Kuurna 2, Omakotitalon salaojitus ja sokkelin ulkopuolinen kosteuseristys, pihatien pohjaus. Matalaperustainen. Teimme talon taakse myös laatoitusalueen
- Palokangas, Paritalon salaojitus, kosteuseristys, kallion leikkaus ja piikkaus seinän vierestä.
- Lehtikangas, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Kallioinen paikka
- Purola 1, Omakotitalon kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, salaojitus ja sadevesijärjestelmän rakentaminen.
- Purola 2, Omakotitalon kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, salaojitus ja sadevesijärjestelmän rakentaminen.
- Purola 3, Omakotitalon salaojitus, viemäröinnin uusiminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen
- Purola 4, Kellarin osittainen poisto, talon laajennus pohjankaivu
​- Kirkkoaho, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Kallioinen paikka. Sokkeli oli valettu kallioon kiinni

- Kylmä, Omakotitalon salaojituksen, sadevesijärjestelmän sekä routaeristeen uusiminen
- Hetteenmäki, Omakotitalon laajennus pohjankaivu
- Vuottolahti, Saunan pohjankaivu
- Kuurna, Pihan pohjaus ja laatoitus
2015
- Lehtikangas, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Pihan muotoilu
- Variskangas, Matalaperustaisen omakotitalon salaojitus, routaeristyksen uusiminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen sekä pihatien pohjaus. Pihan laatoitustyöt
2014
- Nakertaja 1, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Pihan muotoilu
- Nakertaja 2, Omakotitalon salaojitus, kellarin poistaminen käytöstä ja täyttäminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen
​- Salmijärvi, Pihan muotoilu, tien perustaminen, navetan tyhjentäminen

Yri­tys- ker­ros- ja ri­vi­ta­lo­koh­teita

2022
      As Oy Kai­nuun­ka­tu 10
              
- Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, kos­teu­se­ris­tys, rou­tae­ris­tys, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män                   ra­ken­ta­mi­nen se­kä park­ki­pai­kan muo­toi­lu ja as­fal­tointi
       Ka­jaa­nin Vesi
              
- Maa­ra­ken­nus­työt ve­si­huol­to koh­teis­sa 2022.
       Lois­te Lämpö
              - Kau­ko­läm­mön maa­ra­ken­nus­työt uudis- se­kä kor­jaus­koh­teissa
       Ka­jaa­nin Kau­pun­ki, ym­pä­ris­tö­tek­ni­nen toim. ala
              
- Vim­pe­lin ur­hei­lu­kes­kuk­sen alue­ke­hit­tä­mi­sen maa­ra­ken­nus­työt 2022

​2021
       KVL- Tek­niikka
              - Ka­jaa­ni Lenk­ki­tie kau­ko­läm­mön alue­ra­ken­nus­työt
       Ka­jaa­nin vesi 
                - Maa­ra­ken­nus­työt ve­si­huol­to koh­teis­sa.
                - Kaup­pa­ka­tu-­Se­mi­naa­rin­ka­tu ve­si­joh­don ja pai­ne­vie­mä­rin ra­ken­nus­työt                    se­kä pump­paa­mon asen­nus
                - Kuo­vi­ku­jan jä­te­ve­si­ver­kon sa­nee­rauk­sen maa­ra­ken­nus­työt
        Sam­mon­kaa­ri 2021-2022
                
- Jä­te-, hu­le- se­kä käyt­tö­ve­den ra­ken­nus­työt.
                - Kau­ko­läm­mön maa­ra­ken­nus­työt
                - Säh­kö­ver­kon maa­ra­ken­nus­työt​
        Lois­te lämpö
                
- Kau­ko­läm­pö ver­kon maa­ra­ken­nus­työt kor­jaus- ja uudis­koh­teissa
        As Oy Pa­lo­kasi
                
- Sa­de­ve­sien joh­ta­mi­nen

​2020
​       As Oy Laa­ja­posti
              - 3 Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys
       Pik­ku­ke­tun päi­vä­koti
              - 
Päi­vä­ko­ti kiin­teis­tön sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys                         se­kä maa­läm­pö lin­jas­ton kai­va­mi­nen
​        Ka­jaa­nin ve­si 
               
- Maa­ra­ken­nus­työt ve­si­huol­to koh­teis­sa.
                - Rii­te­tie-­Vi­ti­tie-­Pak­kas­tie Kun­nal­lis­tek­nii­kan laa­jen­nus­työ

2019
       As Oy Lei­ri­ka­tu 12
​              
- Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys sekä
​                 pi­ha­-a­lueen poh­jaus ja as­fal­toin­ti, Uusi ros­ka­ka­tos
        As Oy Tamp­pi­saa­ren­tie 1-3
              
- Park­kia­lueen laa­jen­nus työ ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen
        Loh­ta­jan ala­ve­si­säi­liö
              
- Pe­rus­kor­jauk­sen maa­ra­ken­nus­työt, sa­lao­ji­tus 
        Na­ker­ta­jan päi­vä­koti
              
- Sa­lao­ji­tus ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­nus se­kä rou­tae­ris­tys
        Ka­jaa­nin ve­si 
              - 
Maa­ra­ken­nus­työt ve­si­huol­to koh­teis­sa. 

​2018
        As Oy Ar­mei­jan­puisto
              
​- Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys sekä
​                 pi­ha­-a­lueen poh­jaus ja as­fal­tointi
        As Oy Ka­sar­min­kulma
              
​- Kah­den ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys
                se­kä pin­to­jen muo­toilu
        Vies­ti­ta­lo Oy
               
​- Park­kia­lueen ra­ken­ta­mi­nen 
        Ka­jaa­nin vesi 
               - Maa­ra­ken­nus­työt ve­si­huol­to koh­teis­sa.

2017
        As Oy Hau­kan­tie 5
               
- Ri­vi­ta­lon ta­ka­pi­han sa­lao­ji­tus, kal­lion leik­kaa­mi­nen ja uri­tus ti­man­tilla
​        As Oy Ar­mei­jan­sissi
               - Ker­ros­ta­lon pi­ha­-a­lueen poh­jaus, as­fal­toin­ti, sok­ke­lin sa­lao­ji­tus,                             ve­de­ne­ris­tys ker­mil­lä ja sok­ke­li­le­vyl­lä, vie­her­työt.
        As Oy Hoi­kan­kan­gas 4
​             
 - Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus- ja sok­ke­lin ve­de­ne­ris­tys­työ sok­ke­li­le­vyllä

2016
As Oy Koi­vu­kos­ken­ka­tu 17 Ku­vat
- 2 ker­ros­ta­lon ah­taan si­sä­pi­han ko­ko­nais­val­tai­nen sa­nee­raus. Poh­jaus, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mä, vie­mä­ri­ver­kon uusi­mi­nen, sa­lao­ji­tus, as­fal­toin­ti, pi­ha­laa­toi­tuk­set, vi­her­työt.
As Oy Ter­va­tör­mä Ku­vat
- 2 ri­vi­ta­lon pi­ha­tei­den poh­jaus ja pin­ta­ra­ken­ta­mi­nen as­fal­toin­nis­ta ja laa­toi­tuk­sista

As Oy Tuu­li­haukka

​- 2 ri­vi­ta­lon pää­dyn sa­lao­ji­tus, park­ki­pai­kan säh­köis­tyk­sen uusi­mi­nen

2015

As Oy Kuur­nan Vi­pu­nen
​- 3 ri­vi­ta­loa, Pi­ha­tei­den poh­jauk­set, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen, sa­lao­ji­tus ja sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys pa­to­le­vyl­lä, pi­ha­laa­toi­tuk­set, as­fal­toin­ti ja nur­me­tus. 
As Oy Laa­ja 9
- 2 Ker­ros­ta­loa, Pi­ha­tei­den poh­jaus ja sa­lao­ji­tus se­kä sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen.
As Oy Kai­nuun­ka­tu 23
- Ker­ros­ta­lon pi­ha­tien poh­jaus/ma­dal­lus, sa­lao­ji­tus ja kel­la­ri­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­nen kos­teu­se­ris­tys se­kä sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen
​As Oy Kirk­ko­ka­tu 14
- ​Sa­lao­ja- ja kat­to­ve­sien pump­paa­mon asen­nus
2014
As Oy Ka­sa­kan­ku­ja 5​
-1 ker­ros­ta­lo, poh­jau­sa­la n. 700m², park­kia­lueen sa­nee­raus, kiin­teis­tön ul­ko­puo­li­nen sa­lao­jit­ta­mi­nen, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen, maan­leik­kaus ja muo­toi­lu ta­lon ym­pä­ril­tä.
As Oy Koi­vu­kos­ken­ka­tu 6
- ker­ros­ta­lon pää­dyn sa­lao­ji­tus ja kos­teu­se­ris­tys. Kal­lioinen paikka
2013
As Oy Ra­jan­tie 2
- 3 ker­ros­ta­loa, poh­jau­sa­la n. 2500m², pi­ha- ja park­kia­lueiden sa­nee­raus, kiin­teis­tö­jen ul­ko­puo­li­nen sa­lao­jit­ta­mi­nen, kel­la­ri­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­nen kos­teu­se­ris­tys, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen, nur­mia­lueiden ra­ken­ta­mi­nen

Kalustoamme

Lieb­herr 914 com­pact, 16tn pyö­räa­lus­tai­nen. Ro­to­tilt­ti pih­deil­lä, Tait­to­puo­mi, ly­hy­pe­räi­nen, usei­ta eri­lai­sia kau­ho­ja, rou­ta­piik­ki, har­ja­lai­te, truk­ki­pii­kit, ma­te­riaali­kou­ra, Val­liaura ja lu­mi­kau­ha, Is­ku­va­sa­ra. 2D / 3D mit­ta­lait­teet
Volvo FM500 6x4+2, Vaijerivaihtolava, Hiab x-Hipro 192-5 nosturi, Nostokori. Vetovarustus
Doosan DX 160W, 17tn pyöräalustainen, Rototiltti pihdeillä, useita erilaisia kauhoja, routapiikki, harjalaite, trukkipiikit, materiaalikoura
Scania R480 8x4 Sorakasetti, kantavuus 45tn
Hitachi ZX 225 usrlc, 24tn tela-alustainen,
Rototiltti pihdeillä, useita erilaisia kauhoja, routapiikki. 2D / 3D mittalaitteet
Volvo FL, Kantavuus 8tn, Koukkuvaihtolava säätyvällä koukku korkeudella, Maalava, Koneen kuljetusritilä, Kappaletavaralava aukeavilla laidoilla, 22Kn nivelpuominosturi
Kobelco SK140 SRLC , 15tn tela-alusta
Lyhyperäinen, Rototiltti pihdeillä useita erilaisia kauhoja, routapiikki, harjalaite, trukkipiikit, materiaalikoura

Lavetti, Humbaur Kantavuus 26tn
Kubota u56-5
Tyvitaitto, kumitelat, rototilt.
Useita erilaisia kauhoja, routakoukku
Pyöräkuormaaja Volvo L90E 
Lumikauha, maakauha, trukkipiikit, kärkikippikauha aukevalla huulilevyllä
Sunward SWE 17S minikaivinkone 1,8tn, kumitelat, kallistuva pikaliitin. 
Routa/juuripiikki, kapea- ja leveäkauha.
Työautoja
Volkswagen Transporter
Nissan Primastar
VW Crafter

Minidumpperi, Kantavuus 850kg
lavan koko n. 750L, leveys 96cm
ja muuta kalustoa

Yhteystiedot


Maarakennus JanKone Oy
Velhontie 11
87700 Kajaani
y- 1016515-9
​Puh 050 60 990


​www.jankone.fi
​Kesäaikaan  yhteyden saa parhaiten sähköpostilla.
Toi­mi­tus­joh­taja
Jan-­Mar­kus To­lo­nen
puh 0500 382 100
​mar­kus.to­lo­nen@jan­ko­ne.fi

Otappa yllä olevilla tiedoilla yhteyttä  niin ruetaan suunnittelemaan työtäsi!​

Maarakennus JanKone Oy ● Velhontie 11, 87700 Kajaani ● puh 050 60 990 ● toimisto@jankone.fi ● 26.1.2023