Olemme kainuulainen perinteitä kunnioittava maarakennusalan yritys.
 Kalle Heikkinen aloitti yritystoiminnan jo vuonna 1971 urakoitsijana. 
Jan-Markus Tolosen tultua mukaan yritystoimintaan vuonna 1995 yhtiömuoto ja yritysnimi vaihdettiin Maarakennus JanKone Ky:ksi. Joulukuu 2014 alusta alkaen yhtiömuoto muutettiin Oy:ksi. Henkilöstön vahvuus kesäkauden aikana on 8-10 henkilöä.


Hei Rakentaja!

Olemme hankkineet keväällä 2018 isomman tela-alustaisen kaivinkoneen jolla onnistuu tehokkaasti uusien rakennusten pohjankaivu ja muut isommat massan liikuttelut.
​Koneessa 2D mittalaitteet sekä tarvittaessa 3D

Yhteystiedot
Referenssit
KalustoPal­ve­lui­him­me kuu­luu mm.

- Oma­ko­ti­ta­lo­jen ja mui­den ra­ken­nus­ten poh­jan­kai­vu­työt

● Nyt myös kokonaishinnalla avaimet käteen periaatteella tai yksikköhinnoilla tapauskohtaisesti
● So­pi­van ko­koi­sel­la ka­lus­tol­la kai­vu­työt käy näp­pä­rästi
● Toi­mi­tam­me kaik­ki maa­-ai­nek­set mi­tä työ­maal­la tar­vi­taan juu­ri oikeaan paik­kaan ja oikeaan aikaan.
● Kaut­tam­me saa­ta­vil­la myös poh­jan­ra­ken­nus­vai­hees­sa tar­vit­ta­vat  put­ki- ja eris­te­tar­vik­keet
● Opas­tam­me ra­ken­ta­jia oma­toi­mi­seen il­ta­työs­ken­te­lyyn työ­maalla
● Tuom­me tar­vit­taes­sa työ­maal­le omat maan­tii­vis­ti­met, la­ser-­mit­ta­lait­teet se­kä mui­ta tar­vit­ta­via työ­vä­li­nei­tä​
● Vesijohdon ja viemärin liitostyöt omana työnä

- Pi­ha- ja tiealueiden poh­jauk­set Kuvat
● Ko­ko­nai­su­ra­kal­la tai yk­sik­kö­hin­noilla
● Laa­jal­la ka­lus­to­ko­ko­nai­suu­del­la pys­tym­me suo­rit­ta­maan isom­mat ja pie­nem­mät­kin poh­jaus­työt.
● Pin­ta­kui­va­tus-­jär­jes­tel­mien asen­nuk­set kai­vu­työn yh­tey­des­sä.
● Toi­mi­tam­me tar­vit­taes­sa koh­de­koh­tai­set sa­de­ve­si­kai­vot taa­tak­sem­me kai­vo­jen so­pi­vuu­den työ­koh­tee­seen se­kä asen­nam­me put­kien tu­lo- ja läh­töyh­teet työ­maal­la jot­ta kor­keu­det ja suun­nat ovat oikeas­sa koh­dassa
● Asia­kas voi osal­lis­tua myös it­se poh­jaus­työ­hön put­ki- ja rou­tae­ris­te­tar­vik­kei­den asen­nus­töis­sä se­kä maan­tii­vis­tyk­sessä
● Pi­ha­-a­lueiden laa­toi­tus­työt muun työn yh­tey­dessä
​- Ra­ken­nus­ten pe­rus­tus­ten salaojitus ja kui­vaus  Ku­vat
​● Kel­la­ri­ti­lo­jen kos­teu­se­ris­tys pa­to­le­vyl­lä ja/tai bi­tu­mi-­ker­millä
● Sa­lao­ji­tuk­set pe­rus­tus­ten ala­pin­nan ala­puo­lelle
● Mah­dol­li­sen pump­paa­mon ra­ken­ta­mi­nen sa­lao­ja­ve­sil­le mi­kä­li pur­ku­kor­keus ei rii­tä va­paa­viet­toi­sena
● Eri­kois­ka­lus­to maa­-ai­nes­ten toi­mi­tuk­seen jo­pa 1m kul­kuaukos­ta ko­neel­li­sesti
● Be­to­ni­ra­ken­tei­siin ja kai­voi­hin lä­pi­vien­nit ti­mant­ti­po­raus­lait­teilla
● KVV-työn­johto
​- Kuor­ma­-au­to­pal­ve­lut ja maa­-ai­nes­toi­mi­tuk­set

● Yli­mää­räi­sen kai­vu­maan pois­vienti
● Hie­kat, so­rat, murs­keet, se­pe­lit ja ruo­ka­multa
● 2 so­ra­-au­toa
● Kuor­man pur­ka­mi­nen "ma­tok­si" 

● so­ra­ka­set­ti­kär­ry
● Toi­mi­tam­me myös pie­net maa­-ai­nes­mää­rät

● Ve­si­säi­liö 15m3, ka­tu­jen ja pi­ha­-a­lueiden pai­ne­pe­sut, myös let­ku­pe­sut
● Omien ko­nei­den siir­rot ja kul­je­tuk­set​

- Ti­mant­ti­- ja kallionrikotustyöt

● Timantti­laik­ka­leik­ku­ril­la suo­ri­tet­ta­vat kal­lion- ja be­to­nin­leik­kauk­set

● Piik­kaus kä­si­piik­ki­ko­neella

​● Rei­kien po­raa­mi­nen be­to­niin kä­si­ko­neella
● Kallion rikotus kaivinkoneen hydraulisella iskuvasaralla
- Pur­ku­työt​
● Kai­vin­ko­neen kou­ra­va­rus­tuk­sel­la teh­tä­viä pur­ku­töi­tä.
● Toi­mi­tam­me jät­teet asiak­kaan toi­vei­den mu­kaan la­ji­tel­tu­na tai la­jit­te­le­mat­to­ma­na jä­te­lai­tok­seen

Suo­ri­tam­me yl­lä­mai­nit­tu­ja töi­tä yk­sik­kö­hin­noil­la se­kä ko­ko­nai­su­ra­kal­la  "avai­met­kä­teen" pe­riaat­teel­la alus­ta lop­puun!


Al­la isoim­pia re­fe­rens­si­koh­tei­ta vii­me vuo­silta

Pientalo kohteita Kajaanissa

2021
​        - Kuluntalahti, Uuden omakotitalon maarakennustyöt
        - Koutaniemi, Uuden omakotitalon maarakennustyöt
        - Koutaniemi, 3kpl Vesijohdon ja paineviemärin/pumppaamon asennus
        - Takkaranta, 2kpl Uusien omakotitalojen maarakennustyöt
        - Purola, Uuden omakotitalon maarakennustyöt
        - Kuninkaanniemi, Uuden omakotitalon maarakennustyöt, vesijohdon ja                  paineviemärin/pumppaamon rakentaminen
        - Kuninkaanniemi, Vanhan omakotitalon purkaminen
        - Nakertaja, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                      sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
        - Kajaani keskusta, Rinne omakotitalon salaojitus, kellaritilojen                                kosteuseristys, routaeristys sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Lohenpyrstö, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                  sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
        - Komiaho, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys, routaeristys            sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Laajakangas, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                  sadevesijärjestelmän rakentaminen

2020
        - Kangasmaasto 1, Uusi omakotitalon pohja
        - Kangasmaasto 2, Uusi omakotitalon pohja
        - Kangasmaasto 3, Uusi omakotitalon pohja
        - Purola 1, Uusi omakotitalon pohja
​        - Purola 2, Uusi omakotitalon pohja
        - Purola, OKT sadevesijärjestelmän rakentaminen
        - Lehtikangas, Paritalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys ja routaeristys
        - Puistola, Paritalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys ja routaeristys
        - Katiska, Varaston pohjanrakennustyöt
        - Pärsänsuo, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                      sadevesijärjestelmän rakentaminen.
        - Sienirinne, kahden omakotitalon salaojitus, sadevesijärjestelmän                            rakentaminen ja routaeristys. 
        - Myötärinne, OKT salaojitus, routaeristys ja sadevesijärjestelmä
        - Nakertaja, matalaperustaisen omakotitalon salaojitus routaeristys ja                      sadevesjärjestelmän rakentaminen.

2019
​        - Variskangas 1, OKT kellaritilojen kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys
        - Variskangas 2, OKT sokkelin kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys sekä
          pihan muotoilu
        - Variskangas 3, OKT sokkelin kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys sekä
          pihan muotoilu
        - Kangasmaasto, Uuden omakotitalon pohjankaivu ja täyttö.
        - Purola, Autotallin pohjankaivu ja täyttö, Piha-alueen pohjaus
​        - Joutenlampi, Jätevesijärjestelmän uusiminen, Maasuodattamo
        - Nakertaja, Uuden omakotitalon pohjankaivu ja täyttö
        - Paltaniemi, Uuden omakotitalon pohjankaivu ja täyttö
        - Kangasmaasto,​ OKT liittäminen kunnallisviemäriin
2018
​        - Puistola, OKT salaojitus ja routaeristys sekä pintojen muotoilu
​        - Variskangas, OKT kellaritilojen kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys
        - Ristijärvi, OKT ympärystän kaivu ja muotoilu, salaojitus ja
          routaeristys sekä paljon muuta
        - ​Nakertaja, Palaneen talon purkutyö
        - Sotkamo, Vanhan mökin purku ja uuden pohjan rakennus
        - ​Lehtikangas, OKT Salaojitus ja routaeristys
        - Purola, Pihan pohjaus
​        - Purola, OKT kellaritilojen kosteuseristys, salaojitus ja routaeristys sekä
          piha-alueiden pohjaus

2017
​        - Puistola, Omakotitalon ja autotallin pohjan- ja pihanrakennus. Uudiskohde
​        - Purola 1, Omakotitalon salaojitus ja kellaritilojen ulkopuolinen                                  kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
        - Paltaniemi 1, Omakotitalon salaojitus ja sokkelin ulkopuolinen                                kosteuseristys, pihatien pohjaus
        - Paltaniemi 2, Omakotitalon piha-alueen pohjaus
        - Kuurna, Omakotitalon salaojitus ja sokkelin ulkopuolinen                                        kosteuseristys, pihatien pohjaus 
​        - Kätönlahti​, Omakotitalon piha-alueen pohjaus

2016
​- Kuurna 1, Omakotitalon salaojitus ja kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen, pihatien pohjaus. Rinnetontti. Kuvat
- Kuurna 2, Omakotitalon salaojitus ja sokkelin ulkopuolinen kosteuseristys, pihatien pohjaus. Matalaperustainen. Teimme talon taakse myös laatoitusalueen
- Palokangas, Paritalon salaojitus, kosteuseristys, kallion leikkaus ja piikkaus seinän vierestä.
- Lehtikangas, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Kallioinen paikka
- Purola 1, Omakotitalon kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, salaojitus ja sadevesijärjestelmän rakentaminen.
- Purola 2, Omakotitalon kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, salaojitus ja sadevesijärjestelmän rakentaminen.
- Purola 3, Omakotitalon salaojitus, viemäröinnin uusiminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen
- Purola 4, Kellarin osittainen poisto, talon laajennus pohjankaivu
​- Kirkkoaho, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen ulkopuolinen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Kallioinen paikka. Sokkeli oli valettu kallioon kiinni

- Kylmä, Omakotitalon salaojituksen, sadevesijärjestelmän sekä routaeristeen uusiminen
- Hetteenmäki, Omakotitalon laajennus pohjankaivu
- Vuottolahti, Saunan pohjankaivu
- Kuurna, Pihan pohjaus ja laatoitus
2015
- Lehtikangas, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Pihan muotoilu
- Variskangas, Matalaperustaisen omakotitalon salaojitus, routaeristyksen uusiminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen sekä pihatien pohjaus. Pihan laatoitustyöt
2014
- Nakertaja 1, Omakotitalon salaojitus, kellaritilojen kosteuseristys, sadevesijärjestelmän rakentaminen. Pihan muotoilu
- Nakertaja 2, Omakotitalon salaojitus, kellarin poistaminen käytöstä ja täyttäminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen
​- Salmijärvi, Pihan muotoilu, tien perustaminen, navetan tyhjentäminen

Yritys- ker­ros- ja ri­vi­ta­lo­koh­teita

2021
       KVL- Tekniikka
              - Kajaani Lenkkitie kaukolämmön aluerakennustyöt
       Kajaanin vesi 
                - Maarakennustyöt vesihuolto kohteissa.
                - Kauppakatu-Seminaarinkatu vesijohdon ja paineviemärin rakennustyöt                    sekä pumppaamon asennus
                - Kuovikujan jätevesiverkon saneerauksen maarakennustyöt
        Sammonkaari 2021-2022
                
- Jäte-, hule- sekä käyttöveden rakennustyöt.
                - Kaukolämmön maarakennustyöt
                - Sähköverkon maarakennustyöt​
        Loiste lämpö
                
- Kaukolämpö verkon maarakennustyöt korjaus- ja uudiskohteissa
        As Oy Palokasi
                
- Sadevesien johtaminen

​2020
​       As Oy Laajaposti
              - 3 Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys
       Pikkuketun päiväkoti
              - 
Päiväkoti kiinteistön sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys                         sekä maalämpö linjaston kaivaminen
​        Kajaanin vesi 
               
- Maarakennustyöt vesihuolto kohteissa.
                - Riitetie-Vititie-Pakkastie Kunnallistekniikan laajennustyö

2019
       As Oy Lei­ri­ka­tu 12
​              
- Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys sekä
​                 pi­ha­-a­lueen poh­jaus ja as­fal­toin­ti, Uusi ros­ka­ka­tos
        As Oy Tamp­pi­saa­ren­tie 1-3
              
- Park­kia­lueen laa­jen­nus työ ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen
        Loh­ta­jan ala­ve­si­säi­liö
              
- Pe­rus­kor­jauk­sen maa­ra­ken­nus­työt, sa­lao­ji­tus 
        Na­ker­ta­jan päi­vä­koti
              
- Sa­lao­ji­tus ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­nus se­kä rou­tae­ris­tys
        Kajaanin vesi 
              - 
Maarakennustyöt vesihuolto kohteissa. 

​2018
        As Oy Ar­mei­jan­puisto
              
​- Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys sekä
​                 pi­ha­-a­lueen poh­jaus ja as­fal­tointi
        As Oy Ka­sar­min­kulma
              
​- Kah­den ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus, sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys ja rou­tae­ri­tys
                se­kä pin­to­jen muo­toilu
        Vies­ti­ta­lo Oy
               
​- Park­kia­lueen ra­ken­ta­mi­nen 
        Kajaanin vesi 
               - Maarakennustyöt vesihuolto kohteissa.

2017
        As Oy Hau­kan­tie 5
               
- Ri­vi­ta­lon ta­ka­pi­han sa­lao­ji­tus, kal­lion leik­kaa­mi­nen ja uri­tus ti­man­tilla
​        As Oy Ar­mei­jan­sissi
               - Ker­ros­ta­lon pi­ha­-a­lueen poh­jaus, as­fal­toin­ti, sok­ke­lin sa­lao­ji­tus,                             ve­de­ne­ris­tys ker­mil­lä ja sok­ke­li­le­vyl­lä, vie­her­työt.
        As Oy Hoi­kan­kan­gas 4
​             
 - Ker­ros­ta­lon sa­lao­ji­tus- ja sok­ke­lin ve­de­ne­ris­tys­työ sok­ke­li­le­vyllä

2016
As Oy Koi­vu­kos­ken­ka­tu 17 Ku­vat
- 2 ker­ros­ta­lon ah­taan si­sä­pi­han ko­ko­nais­val­tai­nen sa­nee­raus. Poh­jaus, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mä, vie­mä­ri­ver­kon uusi­mi­nen, sa­lao­ji­tus, as­fal­toin­ti, pi­ha­laa­toi­tuk­set, vi­her­työt.
As Oy Ter­va­tör­mä Ku­vat
- 2 ri­vi­ta­lon pi­ha­tei­den poh­jaus ja pin­ta­ra­ken­ta­mi­nen as­fal­toin­nis­ta ja laa­toi­tuk­sista

As Oy Tuu­li­haukka

​- 2 ri­vi­ta­lon pää­dyn sa­lao­ji­tus, park­ki­pai­kan säh­köis­tyk­sen uusi­mi­nen

2015

As Oy Kuur­nan Vi­pu­nen
​- 3 ri­vi­ta­loa, Pi­ha­tei­den poh­jauk­set, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen, sa­lao­ji­tus ja sok­ke­lin kos­teu­se­ris­tys pa­to­le­vyl­lä, pi­ha­laa­toi­tuk­set, as­fal­toin­ti ja nur­me­tus. 
As Oy Laa­ja 9
- 2 Ker­ros­ta­loa, Pi­ha­tei­den poh­jaus ja sa­lao­ji­tus se­kä sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen.
As Oy Kai­nuun­ka­tu 23
- Ker­ros­ta­lon pi­ha­tien poh­jaus/ma­dal­lus, sa­lao­ji­tus ja kel­la­ri­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­nen kos­teu­se­ris­tys se­kä sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen
​As Oy Kirk­ko­ka­tu 14
- ​Sa­lao­ja- ja kat­to­ve­sien pump­paa­mon asen­nus
2014
As Oy Ka­sa­kan­ku­ja 5​
-1 ker­ros­ta­lo, poh­jau­sa­la n. 700m², park­kia­lueen sa­nee­raus, kiin­teis­tön ul­ko­puo­li­nen sa­lao­jit­ta­mi­nen, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen, maan­leik­kaus ja muo­toi­lu ta­lon ym­pä­ril­tä.
As Oy Koi­vu­kos­ken­ka­tu 6
- ker­ros­ta­lon pää­dyn sa­lao­ji­tus ja kos­teu­se­ris­tys. Kal­lioinen paikka
2013
As Oy Ra­jan­tie 2
- 3 ker­ros­ta­loa, poh­jau­sa­la n. 2500m², pi­ha- ja park­kia­lueiden sa­nee­raus, kiin­teis­tö­jen ul­ko­puo­li­nen sa­lao­jit­ta­mi­nen, kel­la­ri­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­nen kos­teu­se­ris­tys, sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen, nur­mia­lueiden ra­ken­ta­mi­nen

Kalustoamme

Lieb­herr 914 com­pact, 16tn pyö­räa­lus­tai­nen. Ro­to­tilt­ti pih­deil­lä, Tait­to­puo­mi, ly­hy­pe­räi­nen, usei­ta eri­lai­sia kau­ho­ja, rou­ta­piik­ki, har­ja­lai­te, truk­ki­pii­kit, ma­te­riaali­kou­ra, Val­liaura ja lu­mi­kau­ha, Is­ku­va­sa­ra. 2D / 3D mit­ta­lait­teet
Volvo FM500 6x4+2, Vaijerivaihtolava, Hiab x-Hipro 192-5 nosturi, Nostokori. Vetovarustus
Doosan DX 160W, 17tn pyöräalustainen, Rototiltti pihdeillä, useita erilaisia kauhoja, routapiikki, harjalaite, trukkipiikit, materiaalikoura
Scania R480 8x4 Sorakasetti, kantavuus 45tn
Hitachi ZX 225 usrlc, 24tn tela-alustainen,
Rototiltti pihdeillä, useita erilaisia kauhoja, routapiikki. 2D / 3D mittalaitteet
MercedesBenz 814, Koukkuvaihtolava, Maalava, Kappaletavaralava aukeavilla laidoilla, 22Kn nivelpuominosturi
Kobelco SK140 SRLC , 15tn tela-alusta
Lyhyperäinen, Rototiltti pihdeillä useita erilaisia kauhoja, routapiikki, harjalaite, trukkipiikit, materiaalikoura

Lavetti, Kantavuus 24tn
New Holland E80 MSR, 8tn
Tyvitaitto, kumipintatelat, engcon.
Useita erilaisia kauhoja, harjalaite, materiaalikoura, trukkipiikit, routakoukku

Pyöräkuormaaja Volvo L90E 
Lumikauha, maakauha, trukkipiikit, kärkikippikauha aukevalla huulilevyllä
Sunward SWE 17S minikaivinkone 1,8tn, kumitelat, kallistuva pikaliitin. 
Routa/juuripiikki, kapea- ja leveäkauha.
Työautoja
Volkswagen Transporter
Nissan Primastar
VW Crafter

Minidumpperi, Kantavuus 850kg
lavan koko n. 750L, leveys 96cm
ja muuta kalustoa

Yhteystiedot


Maarakennus JanKone Oy
Velhontie 11
87700 Kajaani
y- 1016515-9
​Puh 050 60 990


​www.jankone.fi
​Kesäaikaan  yhteyden saa parhaiten sähköpostilla.
Toi­mi­tus­joh­taja
Jan-­Mar­kus To­lo­nen
puh 0500 382 100
​mar­kus.to­lo­nen@jan­ko­ne.fi

Otappa yllä olevilla tiedoilla yhteyttä  niin ruetaan suunnittelemaan työtäsi!​

Maarakennus JanKone Oy ● Velhontie 11, 87700 Kajaani ● puh 050 60 990 ● toimisto@jankone.fi ● 10.2.2022